HHR

Huishoudelijk reglement Unit Beachvolleybal van Were Di Tilburg
(laatste wijziging  dec 2014 )

Art. 1      Een lid van de Unit beachvolleybal is speelgerechtigd, indien het lid is ingeschreven in de ledenadministratie en aan de financiëleverplichtingen heeft  voldaan.

Art. 2      De contributie wordt middels automatische incasso voldaan. Uitzonderingen zijn enkel geldig in overleg met het bestuur.

Art. 3      Het huishoudelijk reglement van Were Di Tilburg is onverminderd van kracht.

Art. 4      De unit beachvolleybal kent een proeflidmaatschap van 5 weken. Dit kan maximaal 1 maal worden gebruikt.

Art. 5      Van leden van de unit wordt een actieve bijdrage verwacht aan activiteiten of werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Art. 6      Een lid van de unit Beachvolleybal van Were Di Tilburg, kan een niet-lid introduceren, tegen betaling van het geldende tarief.

Art. 7      Were Di Tilburg kent de '6-van-Were-Di' m.b.t. sportiviteit. De leden van de unit beachvolleybal onderschrijven deze en dragen de bedoeling ervan actief uit.

Art. 8      Van leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de beschikbare materialen omgaan en zoals te doen gebruikelijk binnen de beachvolleybalsport.

Art. 9      In verband met de kwaliteit van het zand is niet toegestaan de velden te betreden op schoenen, met etenswaren, glaswerk of rookgerei. Ook huisdieren horen niet thuis op de velden.

Art.10     Direct na gebruik van de velden dienen deze door de gebruikers met het aanwezige gereedschap te worden geëgaliseerd

Art. 11    Het bestuur kan besluiten om op een aantal momenten per seizoen velden ter beschikking te stellen voor nationale of regionale competities, danwel verhuur aan derden. Het bestuur draagt er zorg voor dat dit niet te veel ten koste gaat van de mogelijkheden van leden om vrij te spelen.

Art 12     Het lidmaatschap van Were Di Beach Tilburg dient uiterlijk 31 december voorafgaande aan het nieuwe seizoen te worden beëindigd. Opzegging kan alleen schriftelijk (per mail of brief) en is pas van kracht als daarvan een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie is ontvangen.

Art 13     In gevallen waar statuten en huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist in eerste instantie het bestuur van Were Di Beach Tilburg. Indien nodig geeft het omnibestuur van Were Di Tilburg een definitief oordeel.